Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně)

(nositel projektu)

 

Vysoké učení technické v Brně je významnou technickou univerzitou v České republice. V posledních letech se jako jedna z pouze dvou českých univerzit umísťuje mezi 3% světových univerzit v žebříčku  Times – QS World University Rankings. Jako jediná univerzita u nás poskytuje vysokoškolské vzdělání v celém spektru studijních programů od technických, technicko-uměleckých, uměleckých, přes ekonomické až po přírodovědné obory.

Fakulty

VUT v Brně má v současné době osm fakult a tři vysokoškolské ústavy. Jsou to Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií, Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění, Fakulta chemická, Fakulta podnikatelská a Ústav soudního inženýrství, Centrum sportovních aktivit a nově koncipovaný Středoevropský technologický institut.

Strategie univerzity ve vzdělávání a ve VaV

Vysoké učení technické v Brně má všechny předpoklady být vědeckou univerzitou vysoké evropské úrovně poskytující kvalitní terciární vzdělávání ve více než 70 studijních programech.

Univerzita dosáhla výjimečných úspěchů v rámci restrukturalizace vzdělávací činnosti v intencích Boloňského procesu. V roce 2009 získalo VUT v Brně dva prestižní certifikáty Evropské komise – ECTS a DS Label. Oba tyto certifikáty získaly v ČR pouze dvě univerzity a v Evropě pouze 10 univerzit z mnoha žadatelů. Certifikáty jsou dokladem toho, že vzdělávací aktivity na VUT jsou plně v souladu s principy budování evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Ve vzdělávací oblasti se univerzita soustřeďuje na tyto základní principy: internacionalizace, mobilita studentů i učitelů, nová koncepce bakalářských studijních programů, kvalita magisterských a doktorských studijních programů a mezioborové studijní programy.

V oblasti internacionalizace je hlavním cílem získávat pro studium na VUT v Brně kvalitní zahraniční studenty. Aktivní akcentace je kladena na přímý kontakt s univerzitami v zahraničí, v současné době se daří spolupráce především s univerzitami ze slovansky hovořících zemí, rozbíhá se spolupráce s předními syrskými univerzitami a připravuje se na žádost druhé strany kooperace s vybranými univerzitami indickými, univerzita vítá každou takovou spolupráci s významnými světovými vysokoškolskými institucemi. Obousměrná mobilita našich studentů a učitelů je významným prvkem zvyšování kvality a prestiže VUT. V posledních letech se v relativních i absolutních číslech VUT umísťuje v řebříčku evropských univerzit na předních místech. Stálé zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí v naší republice za posledních dvacet let vede k nutnosti budování nové koncepce bakalářských studijních programů. Masifikovaná produkce bakalářů se musí více než dnes stát základnou vysokoškolsky vzdělaných absolventů pro praxi a bude nadále bází pro výběr kvalitních magistrů a návazně pak i doktorů. Tento trend musí přimět společnost  - včetně podnikatelských subjektů - k akceptaci nové struktury terciárního vzdělávání, tj. k uznání diverzifikace úrovně bakalářů, magistrů a doktorů. Právě vzhledem k nejdynamičtějšímu růstu vysokoškolsky vzdělané populace v posledních dvaceti letech v ČR ve srovnání s celým světem musí a bude VUT držet kvalitu především magisterských a doktorských studijních programů. Vyšší počet a kvalita absolventů magisterských programů je stálým požadavkem průmyslové praxe, vyšší počet a kvalita absolventů doktorských studijních programů je pro VUT absolutní prioritou nejen ve vztahu k zajištění připravovaných velkých evropských vědecko-výzkumných projektů.

Strategie a výsledky ve spolupráci s průmyslem

VUT se jako člen Regionální hospodářské komory Brno a jejího představenstva aktivně zaměřuje na spolupráci s podnikatelskou sférou především v jihomoravském regionu. Odborníci z praxe jsou členy vědeckých rad VUT a fakult, podílejí se na přípravě nových – často specifických – mezioborových studijních programů, spolupracují s VUT při řešení vzdělávacích i vědeckých projektů apod.

Projekty a výsledky čerpání podpory z ESF a z evropských fondů

Významnou podporou řešení základních priorit VUT v Brně ve vzdělávací oblasti jsou projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kvalitní příprava projektů se odrazila i v tomto ukazateli, VUT patří k předním příjemcům této podpory v České republice.

VUT v Brně se chce řadit k nejprestižnějším vědeckým univerzitám v Evropě. Proto se masivně zaměřuje na posilování vědecké činnosti ve všech oblastech a sférách pěstovaných na jednotlivých fakultách.

Základem rozvoje vědy a výzkumu jsou dnes vědecké projekty a to jak projekty národní, tak zejména projekty evropské. K nejvýznamnějším projektům, které jsou podány a mají velkou naději na úspěch či byly již schváleny nebo již řešeny, patří projekty jako CEITEC – Středoevropský technologický institut (špičkové vědecké centrum zaměřující se na oblast živých věd a pokročilých materiálů a technologií, které posune českou vědu na světovou úroveň), Centrum excelence IT4Innovations (národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií), NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering – Nové technologie pro strojírenství – vybudování moderního výzkumného a vývojového centra s přímou vazbou na aplikační sféru), Nový experimentální letoun VUT 001 MARABU (určen k experimentálnímu ověřování vybavení a instalací vyvíjených primárně pro bezpilotní letouny), E3Car Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car (umožní zásadní pokrok ve vývoji nanotechnologií, součástek, miniaturizovaných systémů pro příští generace elektrických vozidel a zrychlí průmyslové a obchodní využití v segmentu elektrických vozidel a automobilů), Výzkum nových komunikačních struktur pro experimentální družicové spoje (zařízení pro experimentální družici Phase 3E), Tvorba nanostruktur pro studium nanosvěta (studium těchto nanostruktur rozvíjí nové oblasti fyziky, k nimž patří například plasmonika a spintronika), Trvanlivé betonové konstrukce nové generace se zvýšenou odolností vůči agresivním vlivům (vývoj výztuže do betonu na bázi FRP, vytvoření metodiky návrhu a konstruování betonových prvků nové generace, betonových konstrukcí se zvýšenou životností a odolností aj.), AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies - pokročilé stavební materiály, pokročilé konstrukce, matematické modelování ve stavebním výzkumu), Robotický systém Orpheus-AM (záchranný robot s všestranným využitím), Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně (posílení výzkumné spolupráce s průmyslovou sférou, nové směry chemických technologií). To je jen malý výčet největších a nejdůležitějších výzkumných směrů ve stovkách dalších vědeckých projektů.

Nejen v oblasti vzdělávání, ale rovněž ve využívání vědeckého potenciálu VUT je základním strategickým prvkem přímá spolupráce s podnikovou sférou. Formou smluvní i neformální spolupráce jsou tyto kontakty široce rozvíjeny. Podniky jsou zapojeny do vzdělávacích, výzkumných, operačních, grantových a dalších projektů. Spolupráce je výhodná jak pro univerzitu – ověřování a transfer technologií a dalších výsledků VaV, tak pro podniky – inovace a modernizace technologií.

Významným zdrojem financování aktivit VUT jsou prostředky projektů Strukturálních fondů Evropské unie. I v získávání těchto projektů je VUT v Brně úspěšnou univerzitou. Jen v roce 2009 získalo z těchto fondů podporu ve výši 203,5 mil. Kč. Budou využity při řešení devíti projektů programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Vysokoškolské vzdělávání, deseti projektů v oblasti Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, osmi v oblasti Partnerství a sítě a jednoho projektu v oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání. V programu Věda a výzkum pro inovace je financován jeden projekt v oblasti Regionální VaV centra.

www.vutbr.cz