Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Mendelova univerzita v Brně

Charakteristika univerzity, výčet fakult

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.

Mendelovu univerzitu v Brně (Mendelu v Brně) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická fakulta sídlí v Lednici, ostatní v Brně. Počet studujících na univerzitě v současné době přesahuje 10 000 studentů, z toho je 350 studentů zahraničních.

Strategie univerzity ve vzdělávání a VaV

Zájemci o studium si mohou vybrat z 35 akreditovaných studijních oborů bakalářského studia a 35 oborů navazujícího magisterského studia. V nabídce jsou takové atraktivní obory jako Ekonomika a management, Ekonomická informatika, Cestovní ruch, Veřejná správa, Finance, Agroekologie, Biotechnologie, Rostlinolékařství, Automobilová doprava, Chov koní a agroturistika, Technologie odpadů, Technologie potravin, Regionální rozvoj, Tvorba a výroba nábytku, Biotechnické úpravy krajiny, Lesnictví, Zahradní a krajinná architektura, Vinohradnictví a vinařství, Zahradnictví, Technické znalectví a pojišťovnictví a řada dalších. Nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve studiu doktorském. Pro zájemce o kombinovanou formu studia (studium při zaměstnání) je připraven výběr z 15 oborů bakalářského a 9 oborů navazujícího magisterského studia. Univerzita má také akreditováno několik studijních programů všech stupňů studia v anglickém jazyce. Každý student Mendelovy univerzity v Brně může, za splnění určitých podmínek, strávit část svého studia v zahraničí na některé z více než 100 partnerských univerzit. Mendelova univerzita dále nabízí prostřednictvím výukových programů celoživotního vzdělávání zabezpečení kontinuálního obnovování znalostí a dovedností a získávání nové kvalifikace jak pro její absolventy, tak i pro široký okruh ostatních zájemců.

Univerzita je plnohodnotným členem systému vědecko-výzkumné základny ČR svým postavením výzkumné instituce. Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity, fakult a vysokoškolského ústavu a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických, technických i pedagogických věd. Výzkumný program univerzity sleduje aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v praxi. Jedná se o cílené řízení biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu a řízení vzdělávacího procesu přípravy vysokoškolských absolventů s odbornou kompetencí na pedagogickou činnost v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy jak v Evropě, tak i v České republice. V souladu se závěry Společné zemědělské politiky EU jako prioritu preferuje univerzita témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví.

Strategie a výsledky ve spolupráci s průmyslem

Spolupráce s průmyslem má na univerzitě dlouholetou tradici. Zástupci firem jsou členy orgánů univerzity. Studenti absolvují praxe ve firmách. Problémy praxe jsou řešeny v rámci bakalářských, magisterských a doktorských pracích. Studenti doktorských studijních programů i akademičtí pracovníci absolvují stáže ve výzkumných ústavech a v jiných odborně příslušných organizacích a firmách. Univerzita také spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem. Univerzita, vědoma si potřeby a všestranné užitečnosti těsné spolupráce s průmyslem, intenzivně pracuje na prohlubování této spolupráce.

Projekty a výsledky čerpání podpory z ESF, období 207 – 2013, poskytovatel MŠMT

MENDELU - hlavní příjemce

Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi

Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně

Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou

Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně

Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti

Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností

Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum

Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji

Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu

Partnerská síť v oblasti speciálních plodin

Informační platforma pro kulturní krajinu

TT Point - Transfer technologií na MZLU v Brně

Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol

MENDELU - partner

Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném…

Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný prvek efektivity výzkumu

Zkvalitňujeme cestu k poznání

Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

BioNet Centrum