Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Komunikační a koordinační platforma projektu

Komunikační a koordinační platforma integrovala jako základní aktivita projektu všechny ostatní. Tvořily ji koordinační rady jako kontaktní místa na fakultách univerzit, zapojených do projektu a kontaktní místo na klíčové partnerské instituci, RHK Brno. Spojovala kooperační úsilí vysokých škol a podniků a současně řešila problém, spočívající v tom, že na jednotlivých fakultách je řada studijních oborů, ale vzájemná setkávání včetně setkávání s podnikateli bylo nutno uskutečňovat na průřezové bázi.

Personální obsazení koordinačních rad integrálně sledovalo strukturu poptávky průmyslu a možnosti jejího uspokojování jednotlivými fakultami. RHK Brno do koordinačních rad nominovala zástupce podnikatelské sféry, fakulty firmy, s nimiž spolupracují. Užší specializace byla ad hoc řešena v rámci odpovídajících oborových rad, spadajících do oblasti působnosti dané koordinační rady. Činnost koordinačních rad se řídila plánem, definujícím prvky komunikace a koordinace, realizované v rámci klíčové aktivity. Těmito prvky byla

- pravidelná zasedání koordinačních rad, projednávající výsledky realizace všech aktivit projektu na fakultě,

- podnikatelská setkání, organizovaná RHK Brno ke komunikaci mezi pracovníky univerzit a podniky,

- oborová setkání, organizovaná buď VŠ, nebo RHK Brno k řešení konkrétních problémů nabídky a poptávky mezi univerzitami a podniky,

- workshopy ad hoc k řešení aktuálních problémů.

Odpovědnost za aktivitu měli:

- vedoucí projektu a vedoucí projektu na univerzitě - systémové vedení aktivity,

- manažer projektu - přenos výsledků jednání mezi univerzitami a fakultami,

- předseda koordinační rady - řízení koordinační rady,

- asistent předsedy koordinační rady - organizace zasedání,

- zástupce manažera projektu na RHK Brno - spolupráce s podniky, podnikatelská a oborová setkání, workshopy

- asistent manažera projektu na RHK Brno - realizace podílu RHK Brno na aktivitě,

- ostatní členové projektového týmu - kontrolní a pomocné činnosti.

Dosažené výsledky:

-          Bylo ustaveno 7 koordinačních rad, tj. rada pracovala na každé zapojené fakultě

-          Byly realizovány 2 konference

-          Byla realizována 3 podnikatelská setkání

-          Bylo realizováno 19 oborových setkání

-          Byly realizovány 7 workshopů

Souhrnně se těchto akcí zúčastnilo 1416 osob.    

Závěr:

Koordinační platforma projektu byla svým obsahem a finanční dotací klíčovým nástrojem projektu, zajišťujícím naplnění základních podporovaných aktivit ve výzvě.

Byla komunikační platformou a spolu s webovými stránkami i interaktivní platformou, podporující spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským sektorem. Zahrnovala v potřebném rozsahu kontaktní místa pro naplnění uvedených cílů.