Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

NETME Centre – Centrum nových technologií pro strojírenství

Projekt Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně „NETME Centre“ (New Technologies for Mechanical Engineering – Nové technologie pro strojírenství).

NETME Centre je svým umístěním koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství. Projekt je financován z fondů EU a MŠMT, projekt OP VaVpI, Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra ve výši dotace 767.502.284,- Kč (podíl EU 652 376 944,- CZK a státní rozpočet 115 125 343,- CZK). Hlavním řešitelem projektu a duchovním otcem myšlenky NETME Centre je prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.

Projekt byl vyhodnocen jako nejlépe připravený projekt z celé České republiky v oblasti regionálních výzkumných a vývojových center z různých oborů. NETME Centre se tak stalo prvním projektem v Brně, kterému byly přiděleny finanční prostředky z EU. Výkonnou ředitelkou NETME Centre je od října 2010 Ing. Peregrina Štípová.

Hlavní cíle NETME Centre spočívají v zajištění efektivní spolupráce s průmyslovou a jinou komerční sférou, zajištění přenosu znalostí a výsledků dosažených v oblasti vědy a výzkumu do aplikační sféry a v neposlední řadě se nemalou měrou podílet na uplatnění mladých perspektivních vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků a zajistit rozvíjení jejich schopností. Cíle centra navazují nejen na dlouholetou tradici Fakulty strojního inženýrství a na její stávající aktivity, ale i na tradici strojírenství a dalších oborů na Brněnsku a v Jihomoravském kraji obecně. O spolupráci s NETME centrem v předběžném průzkumu projevilo zájem již více než 50 národních a nadnárodních firem.

Centrum je navrženo jako navzájem propojený celek sestávající z pěti divizí:

  • Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE – Division of Power, Process and Environmental Engineering),
  • Divize letecké a automobilní techniky (AAT – Division of Aircraft and Automotive Technology),
  • Divize mechatroniky (M – Division of Mechatronics)
  • Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT - Division of Virtual Machine Design and Testing)
  • Divize progresivních kovových materiálů (AMM - Division of Advanced Metal Materials)

Projekt byl oficiálně zahájen 1. ledna 2010.

Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE)

Vedoucí divize: doc. Ing. Jaroslav Horský, CSc.

Divize energetiky, procesů a ekologie je zaměřena na aplikovaný (popř. i základní) výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí, energetických zařízení a procesních technologií. Základní činností divize je rozvoj vědecko-výzkumných činností s aplikačním potenciálem a průmyslové spolupráce. Kromě vlastních projektů je předpokládán podíl na řešení témat ostatních divizí a aktivní spolupráce s klíčovými průmyslovými partnery v podobě realizace nových a inovovaných technologií a zařízení, zakázkových činností a expertíz a společných projektů. Pracoviště bude disponovat unikátními technologiemi, jako je např. model energeticky náročného procesu.

Divize letadlové a automobilní techniky (AAT)

Vedoucí divize: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.

Divize letadlové a automobilní techniky je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti transportní techniky se zaměřením na vyšší efektivitu a bezpečnost, využití nejnovějších technologií a snížení dopadů na životní prostředí.

Divize mechatroniky (M)

Vedoucí divize: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Divize mechatroniky je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj unikátních technických řešení v oblasti inteligentních elektromechanických soustav. Aktivity jsou založeny zejména na rozvíjení dlouhodobě úspěšných a tržně žádaných témat pracovišť FSI VUT v Brněparticipujících na divizi s využitím nových možností divize, spolupráce s ostatními divizemi a spolupráce s průmyslem.

Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT)

Vedoucí divize: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Činnost divize je zaměřena na výzkum, vzdělávání a poskytování komplexních služeb v oblasti vývoje nových produktů při využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a integrace počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu. Vědecké a výzkumné aktivity jsou orientovány zejména na využití univerzálních technologií počítačového navrhování a numerické simulace (Virtual Prototyping a Virtual Testing) a reálného testování při vývoji nových produktů.

Divize progresivních kovových materiálů (AMM)

Vedoucí divize: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

Divize progresivních kovových materiálů je zaměřena na aplikovaný i základní výzkum vybraných skupin perspektivních kovových materiálů, resp. postupů jejich přípravy, a současně na výchovu vysoce specializovaných odborníků v oblasti materiálových věd a inženýrství

Více informací na www.netme.cz.