Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Centrum AdMaS

Fakulta stavební VUT v Brně (FAST VUT v Brně) v roce 2009 připravila a podala projekt „Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies“.

Jako nová součást Fakulty stavební VUT v Brně je v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) budováno Regionální centrum AdMaS – Advanced Materials, Structures and Technologies (Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie), které je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny.

V rámci poskytnutých dotací je Centrum AdMaS vybavováno nejmodernějším speciálním přístrojovým zařízeními v celkové částce téměř 300 mil. Kč Cílem je znovu obnovit a rozvinout experimentální a výpočtovou platformu v oboru stavebního inženýrství vybudováním a zprovozněním nových laboratoří, jejich vybavením vhodnou experimentální a výpočetní technikou.

Centrum AdMaS je navrženo jako komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví a sestává ze dvou výzkumných programů. Ty se dále člení na několik výzkumných skupin.

  • Výzkumný program VP1: Vývoj pokročilých stavebních materiálů;
  • Výzkumný program VP2: Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií.

Celkovým cílem programu VP1: Vývoj pokročilých stavebních materiálů je dosažení nových výsledků v oblasti pokročilých trvanlivých stavebních materiálů a to jak vyvinutím nových materiálů, tak i zpracováním nových metod jejich destruktivního i nedestruktivního testování, a příslušných technických postupů a norem. Tento výzkumný program je složen ze dvou kooperujících výzkumných skupin:

  • Technologie stavebních hmot;
  • Mikrostruktura stavebních hmot a nedestruktivní testování.

Hlavním cílem programu VP2: Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií je návrh progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu. Návrh konstrukcí bude založen na tzv. integrovaném návrhu konstrukce, který zohledňuje nejen materiálové charakteristiky, ale i parametry navrhované konstrukce ve fázi návrhu (včetně zhodnocení podmínek umístění), realizace, provozu, opravy, přestavby (rekonstrukce, modernizace a zesilování) i likvidace objektu. Výzkumný program je složen ze tří kooperujících výzkumných skupin:

  • Konstrukce a dopravní stavby;
  • EGAR, -Environment and Geo (geotechnics and geodesy) Applied technological Research (aplikovaný výzkum v oblastech technologií životního prostředí, geotechniky a geodezie);
  • Matematické modelování.

Více informací o Centru AdMaS najdete na webových stránkách www.admas.eu.